فیلم سحر – بیمار عمل زیبایی بینی دکتر محمد گلی

از ابتدا تا دو ماه بعد از عمل بینی

در این فیلم با دختری به نام سحر که توسط دکتر گلی جراحی زیبایی بینی شده آشنا میشوید و مراحل قبل از عمل ،حین عمل و نتیجه دوماه بعد از عمل وی را مشاهده میکنید.