دعوت سیمای خانواده شبکه یک از دکتر گلی

مصاحبه دکتر گلی در برنامه زنده سیمای خانواده از شبکه یک سیما ،

در ارتباط با :

پولیپ بینی و ارتباط آن با جراحی زیبایی بینی

باورهای نادرست در جراحی بینی

دستگاه های کوچک کننده

آلرژی های فصلی

صداقت در مشاوره دقت در عمل

دعوت سیمای خانواده شبکه1 از دکتر گلی – جراحی بینی

ارسال دیدگاه